Regulamin

Regulamin

 

I. Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

Voucher – karta typu „prepaid” o wartości ustalanej przez Klienta w momencie zakupu, na kwotę z przedziału 50zł - 10 000zł. Voucher uprawnia jego Posiadacza do wymiany na dowolny serwis w MasterPiece Tattoos.

Dowód Płatności –  wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.masterpiecetattoos.com

Klient – osoba nabywająca Voucher za pośrednictwem strony www.masterpiecetattoos.com

Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna wyświadczająca Usługę na rzecz Posiadacza Vouchera.

Posiadacz Vouchera – osoba dysponująca Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.

Usługa – każde działanie podejmowane przez Organizatora na rzecz Posiadacza Vouchera.

Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów  prowadzonej przez MasterPiece Tattoos

Regulamin Organizatora – regulamin określający warunki korzystania z konkretnej Usługi ustanowiony przez jej Organizatora.

MasterPiece Tattoos – strona internetowa oferująca vouchery na usługi piercingu i tatuażu.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów z wykorzystaniem Serwisu masterpiecetattoos.com

2. Przed nabyciem Vouchera na stronie www.masterpiecetattoos.com, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu Organizatora. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora.

4. MasterPiece Tattoos pośredniczą w sprzedaży Usług, do realizacji których uprawniają Vouchery.

5. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy.

6. Ważność Voucherów liczona jest od momentu dokonania płatności. Wyjątek stanowią Vouchery wysyłane kurierem lub pocztą, których termin ważności liczony jest od dnia realizacji zamówienia, tożsamym z dniem nadania przesyłki.

7. Za moment dokonania płatności uznaje się chwilę zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

 

1. MasterPiece Tattoos zapewnia Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.masterpiecetattoos.com, realizację uprawnień wynikających z:

 • ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
 • rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
 • włączona obsługa Java Script oraz cookies;
 • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą Serwisu masterpiecetattoos.com składa się z następujących etapów:

 • wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;
 • proces rejestracji lub logowania do Serwisu (opcjonalnie);
 • wybór sposobu dostarczenia Vouchera;
 • wybór sposobu płatności za Voucher.

4. Płatności mogą dokonać Użytkownicy niezarejestrowani (wymagane jest podanie adresu e-mail) lub Użytkownicy zarejestrowani (osoby posiadające już swoje konto w Serwisie ). Użytkownicy zarejestrowani mają wgląd do historii swoich zamówień, a co za tym idzie - możliwość ponownego wydrukowania e-vouchera.

5. MasterPiece Tattoos nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym).

6. Dostępne w Serwisie metody dostawy Voucherów to:

 • e-voucher - plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

7. Warunkiem nabycia Vouchera jest przedpłata całej kwoty, na jaką opiewa dana Usługa w dniu jej zamówienia.

8. Dostępne w Serwisie formy płatności to:

 • system płatności internetowych DotPay – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej (sugerowana forma płatności);
 • płatność kartą – za pomocą Stripe

9. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera, w formie i w sposób ustalony przez MasterPiece Tattoos, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu prosimy o kontakt mailowy.

 

IV. Aktywacja

1. Vouchery zabezpieczone są za pomocą unikalnego 4-cyfrowego numeru kuponu. Na ich podstawie można określić wartość, status oraz okres ważności. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, wyłącznie po dokonaniu aktywacji, która następuje automatycznie w momencie opłacenia zamówienia.

 

V. Realizacja Usługi

1. Posiadacz Vouchera w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie dniu - z wyłączeniem terminów tzw. “wysokich” dla danego Organizatora. Z części Usług skorzystać można wyłącznie w narzuconym przez Organizatora terminie, dlatego też zaleca się wcześniejszą rezerwację.

2. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Organizatorem w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do Organizatora (numer telefonu lub adres e-mail) znajdują się na Voucherze.

3. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany voucher uprawniającą do realizacji Usługi.

4. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od wieku uczestnika lub posiadania określonych dokumentów, jak np. paszport lub prawo jazdy, Organizator może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Posiadacz Vouchera ma obowiązek go przedstawić.

5. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 6, Organizator może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

 • niesprzyjające warunki pogodowe;
 • nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;
 • nagła choroba Organizatora;
 • nieprzewidziane wypadki losowe.

7. W sytuacjach określonych w pkt 8, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

 • odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora.
 • odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W sytuacjach określonych w pkt 7 i w pkt 8, Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

 

VI. Wymiany, zwroty i reklamacje

1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Posiadaczowi Vouchera w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany.

2. Voucher nie podlega reklamacji jeżeli Posiadacz Vouchera zarezerwował termin Usługi u Organizatora i nie pojawił się w dniu realizacji oraz nie odwołał Rezerwacji.

3. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

drogą elektroniczną – poprzez lub wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres [email protected]

4. Wymiany voucheru można dokonać na dowolną Usługę dostępną na stronie internetowej www.masterpiecetattoos.com

5. Wymieniony Voucher zachowuje termin ważności 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania zakupu.

6.  Voucher nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

7. Zwrotu Vouchera bez podania przyczyny, można dokonać jedynie w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od momentu jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności.

8. Zwrotu Vouchera można dokonać drogą elektroniczną – poprzez wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres [email protected]

9. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji MasterPiece Tattoos dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik/Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) w celu:

 • dokonania rejestracji w Serwisie masterpiecetattoos.com ;
 • realizacji zamówienia;
 • obsługi wymian, zwrotów i reklamacji;
 • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (za wyraźną zgodą Użytkownika/Klienta).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne. MasterPiece Tattoos może wymagać ich potwierdzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie informacji niepełnych, nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, kontroli przetwarzania oraz żądania usunięcia własnych danych osobowych.

4. MasterPiece Tattoos nie udostępnia danych osobowych Użytkowników/Klientów do celów marketingowych osobom trzecim ani innym podmiotom nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane Organizatorom oraz podmiotom współpracującym z MasterPiece Tattoos w zakresie dystrybucji Voucherów.

IX. Odpowiedzialność

1. MasterPiece Tattoos ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.

2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Użytkownika/Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.

3. MasterPiece Tattoos zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają jej wartość.

W szczególności mają tutaj zastosowanie sytuacje, w których dochodzi do:

 • zmiany ceny lub zakresu Usług świadczonych przez Organizatora;
 • zmiany właściciela lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Organizatora.

4. W przypadkach określonych w pkt 3, MasterPiece Tattoos zobowiązuje się do rekompensaty lub odszkodowania wobec Posiadacza Vouchera poprzez wymianę Vouchera na inny (za zgodą jego Posiadacza), bądź zwrotu całości sumy na jaką opiewał Voucher w dniu jego nabycia.

5. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

6. MasterPiece Tattoos nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Użytkownikowi/Klientowi.

 

X. Inne postanowienia

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem MasterPiece Tattoos stara się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.